VELKOMST 2017

 

Velkommen til Heidi Lund Møller fra DanskKabel TV, og Ole Madsen fra YouSee, vi havde regnet med at det var Steen Dahl, derkom i år, hvilket vi har forsøgt i de sidste 2 år, men uden held, men vi erglade ved at Ole ville komme i stedet, så vi evt. kan få lidt mere at vide omYouSees planer, så når vi når dertil må I endelig sørge for at få besvaret despørgsmål I evt. måtte have.

 

Det første punkt på Dagsordenen er valg afdirigent. Bestyrelsen foreslår Kent Jensen, der også i år har indvilget atvaretage posten, som han før har gjort med succes.

Kent Jensen vælges til dirigent.

 

 


Beretning 21. marts 2017

2016 harpå flere måder været et begivenhedsrigt år, og lad os lægge ud med detallerværste der snart kan ske på årets sidste dag, at det meste af YouSeessendeområde var totalt nede, hvilket betød at mange ikke kunne følge med i denårlige tradition ”Dronningens nytårstale”, dette var i sig selv katastrofaltnok, men at der skulle gå op til flere dage før alle havde signal igen, er heltuforståeligt. Iflg. YouSees egen nyhedsmail af 5. Januar fremgik at der vartale om et kompliceret nedbrud der krævede en detaljeret viden om både set-upog tv-platform, og man har på den baggrund vurderet at der var tale om enbevidst skadelig handling, der blev overgivet til politiet.

Jeg håberat Ole i aften kan give os en nærmere forklaring på disse omstændigheder.

Som kompensationpå  den fatale nytårsaften, åbnede YouSeeViasat film premiere den 7. Januar , der kunne ses på 2 kanaler: Trailerkanalenog Eventkanalen, uden at det krævede kort eller tv-boks, ellers var det kun demder havde boks fra YouSee der fik mest glæde af filmpakken.

YouSeetilbyder nu en ny boks for 0 kr. den første måned, og derefter 30 kr. pr. måneduden oprettelse og uden binding, til dem der i forvejen modtager signal fraYouSee, hvilket I gerne skulle have modtaget information om.

Derudover harvi igen, i det sidste år, været udsat for flere kanalomlægninger hvilketbetyder en ekstra udgift for flere medlemmer, for at få folk ude fra til at indstillederes TV.

Sidste årudtalte vi at bestyrelsen håbede på mere stabilitet, når alle analoge signalervar lukket ned, men på det punkt har vi indtil nu taget fejl, da dettilsyneladende bliver ved.

På YouSeeshjemmeside fremgår det at:

Den såkaldte startfrekvens ændres til 450 MHz i løbet afførste kvartal 2017.

Detbetyder at jeres medlemmer skal skifte til den nye startfrekvens, og genindlæsederes TV-kanaler, for at undgå sort skærm.

Samtidigfremgår det at:

Harjeres medlemmer problemer med indstilling af TV og kanaler, er voresprofessionelle teknikere altid klar til at hjælpe.

Vi gøropmærksom på, at hjælpen nok ikke er gratis.


 

 

Den 27.februar 2017 modtog vi en mail fra Steen Dahl (vores kontaktperson fra YouSee) omat der onsdag den 1. februar (det skulle nok have stået den 1. marts)  ville blive lukket for 143 Mhz på VejleCentralen, derfor skulle dette være et overstået kapitel nu, men det havdeværet rart med beskeden lidt før, så vi havde mulighed for at lave et opslag påhjemmesiden, også selv om vi ved at ikke alle går ind på, eller ikke kan, gåind på den for at blive orienteret.

Iseptember 2016 fik vi så en meddelelse om at FM radiosignalet ville blivelukket den 1. Februar 2017, og at YouSee stod klar med en løsning til dem dergerne ville bevare signalet. Løsningen bestod i at alle kunne få tilsendt enstueantenne helt uden beregning.

Desværreviste det sig at interessen åbenbart var for stor, så i løbet af kort tid varder ikke flere tilbage man kunne sende ud, men den 14. Februar kom der så enbesked om at nu kunne der igen bestilles stueantenner, altså 14 dage efter atlukningen var sket.

Heldigvisfik vi ved hjælp af Dansk Kabel Tv´s afdeling i Vejle fundet en løsning såledesat vi bevarede FM signalet via antennestikket, indtil videre.

Vi må iaften høre Ole om hvor lang tid det fortsætter.

Medlemsstatus:

Ved årsafslutningen2016 var der 972 medlemmer det betyder totalt set en fremgang på 7 medlemmer iforhold til 2015.

De sidstenye tal for Internettet er ca. 395 opkoblinger, en fremgang på 119. Tallet forIP telefoni, kunne desværre ikke oplyses, men sidste år var tallet 89 medlemmer.

Pakkernefordeler sig med:

296medlemmer har valgt grundpakken.

254medlemmer har valgt mellempakken, heraf 19 med bland selv, og

371 medlemmerder har valgt fuldpakke, heraf 4 med bland selv.

51 medFuldpakke 1/8

I alt 972medlemmer.

I kanaltid i løbet af året opgradere fra grundpakke til mellempakke, eller framellempakke til fuldpakke, til en pris af kr. 350,00

Ændringermodsat kan kun ske pr. 1. januar, med skriftlig henvendelse til foreningeninden den 30. november, og koster også kr. 350,00

Priser i 2017:  

Grundpakke:    kr.2.200,00    En stigning på kr. 125,00

Mellempakke:   kr. 4.525,00    En stigningpå kr. 100,00

Fuldpakke:       kr.5.900,00    En stigning på kr. 175,00

Priserne blev 17. november lagt ud på voreshjemmeside, så alle havde mulighed for at ændre pakken inden 1. december.

Stigningenskyldes prisudviklingen, øget betaling for ophavsrettigheder og stigende priserpå kanaler. Det eneste der er glædeligt ved det, er at prisen for mellem- ogfuldpakke ikke er steget så meget som sidste år, men grundpakken er steget detsamme.

Det kanind i mellem undre at ophavsrettighederne stiger, det må være dyrere at lavegenudsendelser og reklamer, end vi går og regner med.

Opkrævning:

Opkrævningener ligesom sidste år blevet udsendt i december, til betaling i januar.

Det bliverfor næste år muligt at betale kvartalsvis, for dem der ønsker det, mod etopkrævningsgebyr på kr. 50,00 pr. opkrævning.

Alhenvendelse vedr. regning, samt betaling skal foregå til Heidi fra Dansk KabelTV.

 

Nyt fra foreningen:

Pr. 1.april overtager foreningen administrationen af alle Domeas lejligheder i Egtved,hvilket betyder at lejerne som et enkelt tilfælde i år får mulighed for atskifte pakke hvis det ønskes, uanset om det er op- eller nedgradering.

Vores nuværendekontrakt med YouSee udløber pr. 30. septemer 2018, og skal derfor genforhandleseller opsiges senes den 31. december 2017, hvilket vi i bestyrelsen vil gå igang med at få forhandlet på plads. 

Der blev fra generalforsamlingen gjort opmærksom på, ved et evt.skifte til anden udbyder, at de kunder som har købt udstyr fra yousee skalkompenseres med tilsvarende udstyr fra ny udbyder, hvis det skulle blivebesluttet at skifte.

 


 

 

- Manglende eller dårligt signal i hjemmet:

Hvis nogeter galt med signalet i huset, tilbyder Dansk Kabel TV en gennemgang afhusinstallationen med forslag til forbedringer til en pris af kr. 236,00, evt.konstaterede fejl og mangler kan udbedres ved direkte aftale med montøren ellermed Dansk Kabel TV for merpris.

 

- Mere fart på Bredbånd:

Det harindtil nu været muligt at modtage bredbånd fra YoySee, med en 500 mb.forbindelse. I løbet af 2017 forventer man at kunne tilbyde 1 GB forbindelse, mendet kræver at flere af vores kabler skal udskiftes, før dette kan lade siggøre.

 

- Arrangement med YOU-See

Bestyrelsenvil i samarbejde med YOU-See lave et præsentationsmøde i andet halvår hvor allehar mulighed for at komme og se på nyheder, og evt. få svar på de ting man er itvivl om. Der vil blive udsendt meddelelse om dette, når datoen er fastlagt.

 

-    30 års jubilæum

 

Til sidst vil jeg gerne rette en varm taktil Birger, der i år kan fejre 30 års jubilæum

 

Birger blev i marts 1987 valgt ind ibestyrelsen, og har ydet en kæmpe indsats i bestyrelsen, og i de sidste mangeår som kasserer.

 

Det er ikke mange der som frivillig og udenhonorar, sidder 30 år i den samme bestyrelse, så Birger tak for de 30 år iEgtved Antenneforening.

 

Vi har i Bestyrelsen uden Birgers hjælpanskaffet en lille erkendtlighed i forbindelse med dit jubilæum, tillykke meddet.

 

TAK forjeres opmærksomhed.

AntonAhrensberg
Bestyrelsesformand   

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

Regnskabet blev gennemgået og derefter vedtaget.

 

Forslag ang. refusion og opsigelse af kunde forhold ved død,blev vedtaget

 

Bestyrelsens forslag til kvartalsvis afregning af kontingent ogtv-pakke, mod betaling af et ekspeditions gebyr på kr. 50,- pr. opkrævning.

Forslaget blev vedtaget.

 

Valg af bestyrelses medlemmer og Suppleanter: Her mangler jeg de valgte..

 

Ole Madsen fra Yousee var mødt op, for at svare på spørgsmål frageneralforsamlingen.

 

Ole fortalte bl.a. om mulighederne  i YouSee’s bland selv tilbud og endviderederes tv-boks, som man kan søge information om på deres hjemmeside. Boksen kani øvrigt lejes for kr. 30,- pr måned uden bindings periode.

 

 

 


Cookies

Kontakt

Kasserer
Birger Jensen,
Aftensang 14
tlf. 7937 0555,
antenne@eljensen

Kontakt

Sekretær
Henning Jæger,
Æblehaven 114
tlf. 2025 7549,
info@atelieregtved.dk