Vedtægter


VEDTÆGTER FOR EGTVED ANTENNEFORENING


§1
FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Egtved Antenneforening af 1976. Foreningens adresse er formandens.

§2
INTERESSEOMRÅDE
Foreningens interesseområde er Egtved By. Definitionen på Egtved Antenneforenings forsyningsområde er afgrænset af ”inden for ”byskiltet” af Egtved by med tillæg af naturligt forekommende bymæssig bebyggelse tilhørende Egtved by.

§3
FORMÅL
Foreningens formål er at eje og drive fællesanlæg for distribuering af:
A: TV signal.
B: telefoni.
C: datasignaler.
i det under § 2 nævnte område i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

§4
TILSLUTNING
Enhver, som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jfr.§2, kan forlange sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, hvor der i forvejen er kabellagt, mod at betale gældende tilslutningsafgift. I nye udstykninger skal der tillige betales for kabellægning i denne, såfremt kabellægning til signal for Egtved Antenneforening ikke allerede er betalt.
Enhver der ikke længere ønsker at modtage signaler fra Egtved Antenneforening, kan udmelde sig fra førstkommende årsskifte mod at betale faktiske omkostninger for afbrydelse af signal. Ved eventuel senere genintræden i Egtved Antenneforening, skal der på ny betales for tilslutning og signaletablering.

§5
INSTALLATIONER
I ejendomme, hvor ejeren selv installerer eget antenneanlæg, men med tilslutning til det af antenneforeningen etablerede anlæg, skal ejeren selv vedligeholde fordelingsnet og forstærker anlæg. Der betales fuldt kontingent til antenneforeningen for medlemskab pr. tilslutning.
I ejendomme, hvor ejeren tegner kontrakt med antenneforeningen, og foreningen lader installere tilslutninger både til ejere og lejer, betaler alle tilsluttede fuldt kontingent. Ejer, hhv. beboerforeningen afregner kontingent med antenneforeningen.

§6
OPKRÆVNING
Opkrævning for året udsendes i december året før med forfald medio januar. Der betales kontingent fra tilslutningsdatoen.

En normalopkrævning vil være specificeret som følger:
Kontingent
Signalafgift – Pakkevalg og pris for ændringer heraf
Copydan/KODA afgift
•Tillæg af MOMS

§7
EKSKLUSION
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af en generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, skal tilslutning til anlægget afbrydes inden 14 dage efter eksklusionen. Afbrydelsen foretages af foreningen for den ekskluderedes regning. Pris i henhold til takst bladet.

§8
GENERALFORSAMLNG
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indvarsles senest 4 uger før ved bekendtgørelse i husstandsomdelt lokalavis, samt på foreningens hjemmeside. Stemmeberettiget er enhver unik betalings- / medlemsadresse med én stemme Dagsorden for en ordinær generalforsamling bekendtgøres i forbindelse med indvarslingen og skal indeholde mindst følgende 9 punkter:

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af reviderede regnskab og godkendelse heraf.
4. Budget for indeværende regnskabsår fremlægges til orientering
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af medlemskontingent og tilslutningsafgift for det kommende år.
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af ekstern revisor.
9. Eventuelt.

FORSLAG
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5, skal med navns underskrift tilsendes formanden senest 3 uger, før generalforsamlingen finder sted. Indkomne forslag og regnskab bekendtgøres på foreningens hjemmeside ugen før, generalforsamlingen finder sted.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst ¼ af medlemmerne kræver det skriftligt. Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt, har bestyrelsen at foranledige denne indkaldte snarest muligt og senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom, med den i begæringen angivne dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles senest 4 uger før ved bekendtgørelse i husstandsomdelt lokalavis, samt på foreningens hjemmeside.

§9
BESLUTNINGER
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede ordinære/ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som har betalt medlemsbidrag, kan afgive stemmer på generalforsamlingen. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for ét og kun ét andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

§10
BESTYRELSEN
Foreningen ledes af bestyrelsen bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at 2 er på valg lige år og 3 ulige år, ved ordinær generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomheder. Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det fastsatte medlemsbidrag. Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at offentlige myndigheder er underrettet om, hvem der tegner fællesantenneanlægget.

§11
REGNSKAB
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
På hvert års ordinære generalforsamling oplyses
Copydan / Koda afgifter
På hvert års generalforsamling fastsættes:
Tilslutningsafgifter
Medlemsbidrag
Pakkepriser, herunder pris og betingelser for at skifte programpakker.
Revisionen finder sted én gang årligt efter regnskabets afslutning, og foretages af ekstern revision.
Kassereren/administrator sørger for rettidig opkrævning af medlemsbidraget.

§12
RESTANCER
Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham/hende/juridisk enhed påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til retslig inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde for medlemmets regning. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af manglende indbetaling, herunder eventuel oplukningsgebyr/nyt indskud, i henhold til takst bladet.

§13
FORPLIGTELSER OG FULDMAGT
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller næstformandens. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§14
ÆNDRINGER
Bestyrelsen bestemmer ud fra kommercielle/tekniske vilkår, hvilke signaltyper, der kan købes, sælges og distribueres. Ingen aftale kan have gyldighed længere end 5 år / 60 måneder, plus evt. gældende opsigelse dog maximal 12 måneder, uden dette forelægges på en generalforsamling.

§15
TILSLUTNINGSAFGIFT
Tilslutningsafgift og andre afgifter ud over det normale medlems-bidrag skal ligesom medlemsbidraget indbetales på foreningens konto. Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerrapporter med bilag for installationen.

§16
OPHØR
Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske med af en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor mindst ¾ af medlemmerne stemmer for ophævelsen.
Såfremt der ikke er fremmødt ¾ af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages af ¾ af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald med mindst 4 ugers varsel indkaldes til en ekstraordinær general-forsamling ved bekendtgørelse i husstandsomdelt lokalavis, samt på foreningens hjemmeside. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede vedtager at foreningen skal ophøre, gælder dette uanset antallet af fremmødte. På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

§17
TVIVLSSPØRGSMÅL
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelse af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

§18
VEDTÆGTSÆNDRINGER
Nærværende vedtægter kan kun ændres af en general-forsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende tilstilles foreningens medlemmer. Annoncering af vedtægtsændringer anses for fyldestgjort, når de er fremført på foreningens hjemmeside.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte os her

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00